சங்க கால வாழ்வியல் விழுமியங்கள்

சங்க கால வாழ்வியல் விழுமியங்கள்

புலிமான்கொம்பை நடுகல் முதல் புலிகளுக்கான நடுகல் வரை:::

நடுகல் போற்றுகை : 2500 ஆண்டுகளாகத் தொடரும் தமிழர் மரபு

“கல்லே பரவின் அல்லது, நெல் உகுத்துப் பரவும் கடவுளும் இலவே” : புறநானூறு 335

{போரில் மாண்டவர்களுக்கான நடுகல் வழிபாடு அல்லாது வேறு சிறப்பான கடவுள் எதுவுமில்லை}

w.facebook.com/photo/?fbid=1513847112324755&set=a.109959779380169

About editor 3047 Articles
Writer and Journalist living in Canada since 1987. Tamil activist.

Be the first to comment

Leave a Reply