சனத்தொகை விகிதத்தில் பாரிய மாற்றம் கண்டுவரும் கிழக்கு

தொடர்ந்து வந்த அரசாங்கங்களால் திட்டமிட்ட சிங்களக் குடியேற்றங்களால் அம்பாரை மாவடத்தில் ஏற்பட்ட எல்லை மாற்றங்கள் குடியேற்றங்கள்

திருகோணமலை மாவட்த்திற்குள் சேர்க்கப்பட்ட சேருவில தேர்தல் தொகுதியும் அத்தோடு திருகோணமலை மாவட்டத்தில் பரவலாக மேற்கொள்ளப்படும் குடியேற்றமும்

About editor 3045 Articles
Writer and Journalist living in Canada since 1987. Tamil activist.

Be the first to comment

Leave a Reply