உலகத் தமிழர் பண்பாட்டு இயக்கத்தின் 13 ஆவது அனைத்துலக மாநாடு

உலகத் தமிழர் பண்பாட்டு  இயக்கத்தின் 13 ஆவது அனைத்துலக   மாநாடு

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=471081836595468&id=100010809667320

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=470955896608062&id=100010809667320

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=470955836608068&id=100010809667320

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=470955649941420&id=100010809667320

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=470955479941437&id=100010809667320

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=470955433274775&id=100010809667320

-Ahilan

 

 

About editor 3017 Articles
Writer and Journalist living in Canada since 1987. Tamil activist.

Be the first to comment

Leave a Reply