எமது தலை விதி அமெரிக்கா, ஐக்கிய இராச்சியம், இந்தியா போன்ற நாடுகளின் கைகளிலேயே இருக்கிறது!

About editor 2942 Articles
Writer and Journalist living in Canada since 1987. Tamil activist.

Be the first to comment

Leave a Reply