அரசமைப்பு தயாரிப்பிலிருந்து அரசு பின்வாங்கவே கூடாது! – புறமுதுகுகாட்டி ஓடுவதற்கு நாட்டு மக்கள் ஆணை வழங்கவில்லை என்கிறார் சுமந்திரன்

அரசமைப்பு தயாரிப்பிலிருந்து அரசு பின்வாங்கவே கூடாது! – புறமுதுகுகாட்டி ஓடுவதற்கு நாட்டு மக்கள் ஆணை வழங்கவில்லை என்கிறார் சுமந்திரன்

About editor 3017 Articles
Writer and Journalist living in Canada since 1987. Tamil activist.

Be the first to comment

Leave a Reply