சன் சீ கப்பலில் வந்த ஏதிலிக் கோரிக்கையாளர் பற்றி கவனம் செலுத்தி வருகிறோம் – பிரதமர் யஸ்ரின் ரூடோ

About editor 3017 Articles
Writer and Journalist living in Canada since 1987. Tamil activist.

Be the first to comment

Leave a Reply