உலக மக்கட்தொகையின் அடிமட்டத்து அரைவாசிப்பேர்களின்

பிரிட்டனை தளமாகக் கொண்ட ஆக்ஸ்ஃபாம் ஆலோசனை குழுவின் படி, உலக சமத்துவமின்மை மீதான அண்மைய அறிக்கை எட்டு பில்லியனர்கள், அதிலும் குறிப்பாக அவர்களுள் ஆறுபேர் அமெரிக்கர், உலக மக்கட்தொகையின் கீழ் மட்டத்து அரைவாசிப்பேரின் ஒட்டுமொத்தமான செல்வத்திற்கு சமமானளவை தமக்கு சொந்தமாகக் கொண்டுள்ளனர் என்கிறது.

இந்த அறிக்கையானது, அதிசெல்வந்தர்கள் இந்தவாரம் சந்திக்கும். சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள டாவோஸ் மலைவாச ஸ்தலத்தில் உலகப் பொருளாதார அமைப்பின் இறுதிக்கூட்டம் நிகழவிருப்பதற்கு முன்னர், திங்களன்று வெளியிடப்பட்டது. ஆக்ஸ்ஃபாம் ஆவணம், சமூக சமத்துவமின்மை கூர்மையாக அதிகரித்துள்ளதை காட்டும் விபரங்களை கொண்டிருக்கின்றது. சிறு நிதிய தட்டுக்கும் உலகின் ஏனய மக்களுக்கும் இடையிலான வருவாய் மற்றும் செல்வத்தின் இடைவெளியானது விரைவான வேகத்தில் விரிவடைந்து கொண்டு செல்கிறது என்பதை அவை காட்டுகின்றன.

ஆக்ஸ்ஃபாமுக்கு கிடைத்திருக்கும் புதிய தரவுகள் இந்த செல்வத்தின் அளவானது இவ்வமைப்பு முன்னர் நம்பியதைவிடவும் அதிகமான அளவு செறிந்து குவிந்துள்ளதை காட்டுகிறது. கடந்த ஆண்டு, மனித குலத்தின் அடிமட்ட பாதிப்பேரின் செல்வத்தைப் போன்று 62 பேர்கள் செல்வத்தை தம் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளனர் என்று அறிவித்தது. அதன் அண்மைய அறிக்கையின்படி, அறக்கட்டளையானது ”புதிய தரவு கடந்த ஆண்டு கிடைத்திருந்தால், ஒன்பது பில்லியனர்கள் உலகின் மிக ஏழ்மையால் பீடித்துள்ள அரைவாசிப்பேரின் செல்வத்தை வைத்திருக்கின்றனர் என்று காட்டியிருக்கும்.”

2015க்குப் பின்னர் இருந்து, உலக மக்கள்தொகையில் 1 சதவீத மிகசெல்வம் படைத்தோர் உலகின் ஏனையோரது மொத்த செல்வத்தைவிட அதிகம் வைத்திருக்கின்றனர். கடந்த கால்நூற்றாண்டில், உயர் 1 சதவீதம் அடிமட்ட 50 சதவீதத்தினரைவிட அதிகவருமானத்தை கொண்டுள்ளனர் என ஆக்ஸ்ஃபாம் எழுதுகின்றது.

“வருமானம் மற்றும் செல்வம் மேலிருந்து கீழ்நோக்கி குறைவதனைக் காட்டிலும் எச்சரிக்கும் வீதத்தில் மேல்நோக்கி உறிஞ்சப்பட்டு வருகின்றன. ஃபோர்ப்ஸ் இன் 2016 செலவந்தர் பட்டியலில் 1810 டாலர் பில்லியனர்கள் 6.5 டிரில்லியன் டாலர்களைக் கொண்டுள்ளனர் எனக் குறிக்கிறது. இது மனித குலத்தின் அடிமட்டத்து 70 சதவீதத்தினருடையதை போன்றது.”

அடுத்த 20 ஆண்டுகளில், சுமார் 500 பேர் தங்களது வாரிசுகளுக்கு 2.1 டிரில்லியன் டாலர்களை வழங்குவர், இது 1.3 பில்லியன் மக்ளைக் கொண்ட இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியைவிட பெரியது.
ஆக்ஸ்ஃபாம் பொருளியல் வல்லுநர் தோமஸ் பிக்கெட்டி மற்றும் பலரால் நடத்தப்பட்ட ஆய்வினை மேற்கோள்காட்டுவது, அமெரிக்காவில் கடந்த 30 ஆண்டுகளில் அடிமட்டத்து 50 சதவீத்தினரது வருமான அதிகரிப்பு பூச்சியமாகவும், அதேவேளை உயர் மட்ட 1 சதவீதத்தினரது வருமானம் 300 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது எனக்காட்டுகிறது.

Be the first to comment

Leave a Reply