முன்னாள் போராளிகள், மாவீரர் குடும்பங்களுக்கான கலந்துரையாடல்

முன்னாள் போராளிகள், மாவீரர் குடும்பங்களுக்கான கலந்துரையாடல்

கிராம அபிவிருத்தி திணைக்களத்தினால் முன்னெடுக்கப்படும் புனர்வாழ்வு பெற்ற முன்னாள் போராளிகள், மாவீரர் குடும்பங்களுக்கான 2017ம் ஆண்டிற்கான வாழ்வாதார உதவித்திட்டங்கள் பெறும் தெரிவு செய்யப்பட்ட பயனாளிகளுக்கான கலந்துரையாடல் நடைபெற்றுள்ளது.

http://www.tamilwin.com/community/01/151675?ref=home-latest

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply