எமது தலை விதி அமெரிக்கா, ஐக்கிய இராச்சியம், இந்தியா போன்ற நாடுகளின் கைகளிலேயே இருக்கிறது!

Be the first to comment

Leave a Reply