"இனி நினைந்து இரக்கம் ஆகின்று! திணிமணல்
செய்வுறு பாவைக்குக் கொய்பூத் தைஇத்
தண்கயம் ஆடும் மகளிரொடு கைபிணைந்து
தழுவுவழித் தழீஇத் தூங்குவழித் தூங்கி
மறை எனல் அறியா மாயமில் ஆயமொடு
உயர்சினை மருதத் துறை உறத் தாழ்ந்து
நீர்நணிப் படிகோடு ஏறிச் சீர்மிகக்
கரையவர் மருளத் திரையகம் பிதிரக்
குளித்து மணல் கொண்ட கல்லா இளமை!
அளிதோ தானே! யாண்டுண்டு கொல்லோ,
தொடித்தலை விழுத்தண்டு ஊன்றி நடுக்குற்று
இருமிடை மிடைந்த சிலசொல்
பெரு மூதாளரோம் ஆகிய எமக்கே?"


(தொடித்தலை விழுத்தண்டினார், புற நானூறு, 243 )

The Instability of Youth

"I muse of YOUTH! the tender sadness still
returns! In sport I moulded shapes of river sand,
plucked flowers to wreathe around the mimic forms:
in the cool tank I bathed, hand linked in hand,
with little maidens, dancing as they danced!
A band of innocents, we knew no guile.
I plunged beneath th' o'erspreading myrtle's shade,
where trees that wafted fragrance lined the shore;
then I climbed the branch that overhung the stream
while those upon the bank stood wondering;
I threw the waters round, and headlong plunged
dived deep beneath the stream, and rose,
my hands filled with the sand that lay beneath!
Such was my youth unlesson'd. 'Tis too sad!
Those days of youth, ah! whither have they fled?
I now with trembling hands, grasping my staff,
panting for breath, gasp few and feeble words.
And I am worn and OLD!"

Thodithalai Vizhuthandinar, Purananuru - 243
(Translated by G. U. Pope, 1906)

References