கவியரசர் கண்ணதாசன் பேரவை தமிழ்நாடு அக்டோபர், 2019   கண்ணதாசன்: எழுதிய கடைசி கவிதை.. நீண்ட காலம் எடுத்து எழுதிய பாடல்.. சீக்கிரம் எழுதிய பாடல்..சிவாஜிக்கு நீண்ட இடைவெளிக்குப்...
Read More

Tamil Nadu elections: DMK lessons in opposition, AIADMK missteps ahead of polls

Tamil Nadu elections: DMK lessons in opposition, AIADMK missteps ahead of polls The 2019 Lok Sabha victory was Stalin’s steppingstone...
Read More

Security Threats Faced by TNA Jaffna District MP Sumanthiran 17 April 2021

Security Threats Faced by TNA Jaffna District MP Sumanthiran 17 April 2021 Ten days before the advent of the  “Pilava”...
Read More

Sri Lanka in Geneva

Sri Lanka in Geneva  2021/05/2 Below is the text of the talk by journalist Marwaan Macan-Markar during a recent webinar...
Read More